1

Select product

Plesk Web Admin for Cloud Server

Domains
10

Plesk Web Pro for Cloud Server

Domains
30

Plesk Web Host for Cloud Server

Domains
Unlimited
2

SEO Toolkit

None
SEO Toolkit Personal ( ₫121,855.28 VND Hàng tháng )
SEO Toolkit Premium ( ₫365,565.84 VND Hàng tháng )
SEO Toolkit Business ( ₫609,276.40 VND Hàng tháng )
SEO Toolkit Agency ( ₫1,827,829.19 VND Hàng tháng )
3

Speed Kit

None
Speed Kit - Speed for 1 domain ( ₫146,226.34 VND Hàng tháng )
Speed Kit - Speed for 10 domains ( ₫487,421.12 VND Hàng tháng )
Speed Kit - Speed for 30 domains ( ₫852,986.96 VND Hàng tháng )
Speed Kit - Ultimate speed for all domains ( ₫1,218,552.80 VND Hàng tháng )
4

Additional Extensions

Mail Log Interface ( ₫97,484.22 VND Hàng tháng )
Plesk Email Security Pro ( ₫219,339.50 VND Hàng tháng )
WordPress Toolkit ( ₫121,855.28 VND Hàng tháng )
KernelCare ( ₫60,927.64 VND Hàng tháng )
5

Tên máy chủ

6

Sử dụng mã giới thiệu

Change billing cycle

Tổng định kỳ:

₫522,759.15 VND Hàng tháng
info Additional VAT applicable to your account Show details